Exposició Metròpolis Verda

L'EXPOSICIÓ


L'àrea metropolitana de Barcelona és un territori complex on hi viuen més de 3,2 milions d'habitants. Els seus 636 km2 estan ocupats per un gran nombre d'assentaments urbans de tot tipus i per una densa xarxa d'infraestructures i serveis. No obstant això, en aquest territori densament ocupat encara hi ha un sistema d'espais oberts que ocupa més del 52% de la superfície total. Es tracta, doncs, d'una de les metròpolis amb més espais verds d'Europa.
Aquesta infraestructura verda metropolitana és d'una gran riquesa ambiental i social i està formada per Collserola, el Garraf, la serralada de Marina, el Llobregat, el Besòs, les rieres i els rierols, les platges metropolitanes, el Parc Agrari del Baix Llobregat, la xarxa de parcs metropolitans, a més d'altres espais de naturalesa més urbana com els carrers, les places, les cobertes enjardinades o els balcons. Tots aquests espais configuren una infraestructura verda interconnectada, amb més de 60 hàbitats diferents on viuen més de 5.300 espècies, molt rellevant per a l'ecologia, el lleure i la producció de la metròpolis.
En aquest context, l'exposició "Metròpolis verda" se centra en la diversitat d'aquests espais oberts metropolitans i explora els reptes que es plantegen per a una metròpolis amb un territori més accessible, saludable i, en definitiva, habitable; una metròpolis que ara també es concep des de la xarxa d'espais oberts i la infraestructura verda, com a denominador comú del paisatge metropolità.

La itinerància


L'exposició "Metròpolis verda" es va inaugurar el novembre del 2016 a l'espai Mercè Sala de TMB (Barcelona) on es va poder visitar fins al febrer de 2017. La segona edició va tenir lloc a Cornellà de Llobregat entre els mesos de maig i juny de l'any passat. Aquesta segona edició de la mostra va tenir el lema "Cornellà Natura dins la Metròpolis Verda", amb l'objectiu d'explicar el projecte municipal de Cornellà Natura, que té com a funció naturalitzar la ciutat i posar en relleu els valors ambientals, socials i paisatgístics propis.

La tercera edició, aquest cop al municipi de Gavà, tenia l'objectiu de posar en valor la realitat i la diversitat del model de ciutat de Gavà, basat en la sostenibilitat urbana, econòmica i social. En aquest sentit, Gavà integra molts dels paisatges que caracteritzen la metròpolis verda i, a més, ha impulsat accions en consonància amb els 14 reptes i objectius que estableix l'exposició.  L'ESTRUCTURA DE L'EXPOSICIÓ


1. EL MURAL DEL PAISATGE METROPOLITÀ:


En una de les parets del passadís, una gran imatge mural representa la diversitat dels espais oberts de la metròpolis de Barcelona: de les platges metropolitanes al Parc Agrari; dels rius Llobregat i Besòs a Collserola; dels parcs metropolitans i urbans als carrers i façanes verdes. Tots els verds representats en una imatge contínua que acompanya el visitant en tot el recorregut expositiu.


2. LA METRÒPOLIS VERDA: 


Presentació del tema de l'exposició: ecologia, lleure i producció


L'àrea metropolitana de Barcelona és un sistema de ciutats que volem que siguin saludables, eficients, còmodes, productives, verdes i de qualitat.

Els balcons, les cobertes, les façanes, els carrers, les places i els parcs de les nostres ciutats es poden renaturalitzar i connectar amb els parcs metropolitans i amb els espais agrícoles i naturals que encara conservem.

Tindrem així una nova xarxa d'espais oberts interconnectada i  rica en  valors ecològics, possibilitats d'ús per al lleure i capacitats productives; una xarxa ambiental i social que serà una de les columnes vertebrals del territori metropolità.

El parc de Collserola es troba al centre d'un conjunt d'espais oberts que ocupen més del 50% del territori metropolità i que tenen orígens i característiques molt diferents. Alguns són testimonis de la GEOGRAFIA que encara perviu a les nostres ciutats, d'altres responen a la voluntat de mantenir i fomentar l'AGRICULTURA metropolitana i la resta poden arribar a configurar el sistema d'ESPAIS PÚBLICS de cadascuna de les 36 ciutats que integren l'àrea metropolitana.

Collserola, el Garraf, la Serralada de Marina, els Turons, el Llobregat, el Besòs, les rieres i els rierols, les platges metropolitanes, el Parc Agrari del Baix Llobregat, els camps del Vallès, els diversos parcs metropolitans, el parc urbà que tens a prop de casa, la plaça de la Vila del teu municipi,  el carrer on vius i el teu balcó són alguns dels components d'una infraestructura verda metropolitana que és molt rica i variada. Necessitem definir un nou paradigma metropolità de sostenibilitat ambiental, social i econòmica on es garanteixi la biodiversitat i el manteniment dels processos ecològics, es maximitzin els serveis ecosistèmics i es regulin les pertorbacions.

Metròpolis Verda


Els reptes per a una metròpolis verda:


Col·locat de manera simètrica a l'altra banda de la gran imatge mural, hi trobem un relat lineal, on es presenta la metròpolis verda i, successivament, s'exposen 14 reptes a assolir per viure en una metròpolis verda, habitable, sostenible i saludable. Els reptes es representen a través de diversos objectes, maquetes, imatges i conceptes que faciliten la interacció amb els visitants i donen a conèixer iniciatives, característiques i elements de valor dels espais oberts metropolitans.

Metròpolis Verda

I a tu, què t'agradaria aconseguir?

El recorregut lineal exposa els 14 reptes, que resumeixen el que demanem a la metròpolis verda. A continuació, quan el visitant ja s'ha introduït en el tema i ha comprès els diferents reptes de futur, se l'interroga sobre quines són les seves perspectives de futur i les demandes que faria per a la metròpolis verda en un futur, esperem que no molt llunyà.

En concret, el recorregut finalitza amb un «mur de desitjos» on els visitants podran deixar les seves reflexions, opinions i idees escrites en unes tauletes de fusta penjades de manera que formen una composició participativa d'intercanvi d'opinions.