"Cal entendre la planificació urbanística no com un model tancat sinó com un model flexible i adaptable"

Una de les claus dels mecanismes de planejament és proveir-los de règims de planificació flexibles per tal de fer-los compatibles amb l'ADN de la metròpolis i la regió, i afavorir que s'adaptin a les noves realitats.

Qualsevol pla nou que es plantegi ha de ser descriptible, simple i completament flexible enfront dels possibles canvis que encara no sabem.  
El pla de Londres consta de tres elements essencials: preservar el cinturó verd metropolità com a límit de creixement i espai de renaturalització, proporcionar barreges d'usos en noves àrees de centralitat com a espais d'oportunitat i desenvolupament, i incrementar la densitat permetent més edificabilitat, especialment d'habitatge assequible, a les àrees ben proveïdes de transport públic.
La llibertat d'adaptar-se no vol dir desentendre's d'una visó de ciutat, sinó permetre la flexibilitat que la faci possible.