"Cal pensar en àrees d'activitat econòmica de caràcter mixt amb activitats compatibles"

Per al moviment modern, la zonificació, és a dir, la segregació d'usos delimitats en zones, ha estat una pràctica urbanística comuna. Però des de la perspectiva actual, cal pensar en àrees d'activitat econòmica de caràcter mixt amb activitats compatibles entre elles, per garantir la barreja d'activitats, minimitzar els desplaçaments i, en conseqüència, reduir la contaminació atmosfèrica. Per a la regeneració industrial de l'àrea metropolitana cal millorar la plataforma industrial implantada al territori, sobretot l'accessibilitat i els serveis. La nova situació econòmica i de producció demana:
  • Millorar l'accessibilitat al transport públic
  • Assegurar la connexió ferroviària per al transport de mercaderies
  • Fomentar les sinergies entre empreses i universitats
  • Connectar les àrees d'activitat econòmica amb els centres urbans per garantir la demanda activitat
Els reptes del PDU en relació amb les àrees d'activitat econòmica cal plantejar-los amb una visió més enllà de l'àrea metropolitana per entendre la globalitat i complexitat del sistema. El principal repte és la renovació integral dels polígons industrials obsolets i la millora en la implantació i gestió d'aquestes àrees al territori.