‘Continuity and/or fragmentation; extension and/or reform'


Els arquitectes que ens dediquem a construir fragments de ciutat, des de el planejament sectorial, el paisatge i l'arquitectura, hem passat 40 anys amb el marc dèbil del PGM-76. Els primers 10 anys amb el suport de La CMB, y els darrers 30 amb una mirada molt municipalista i molt basada en l'extensió. La perspectiva d'un PDU y d'un POUM que re -dibuixin intencions y estratègies més generals i coordinades, i la d'una AMB amb més paper en la coordinació intermunicipal, no ens evitarà el doble debat plantejat, ans al contrari el farà més ric i complex, i la nostre responsabilitat serà encara més determinant en la transformació de la ciutat.
L'extensió, amb el temps es fa reforma, quan s'incorpora a la urbanitat de la ciutat. Les carreteres en els municipis propers al terme de Barcelona, van passant de ser rius de cotxes de voravies impossibles, a Avingudes més amples, amb mes espai pels vianants i per les bicis, i menys pel cotxe, amb redefinició de façanes edificades.
Esbrinar quins són els valors de la continuïtat en la extensió , i sobre tot en la reforma, en operacions temporalment i espacialment discontinues, continuarà sent un repte de futur pels arquitectes que ens dediquem a fer ciutat, i que tenim la darrera responsabilitat professional en la construcció de la ciutat.