"El riu Besòs s'ha convertit en un eix vertebrador"

La infraestructura verda és el conjunt d'espais lliures, tant de sòl urbà com no urbanitzable, que formen l'espai públic metropolità. L'àmbit metropolità és molt dens i compacte i la infraestructura verda és la que permet una vertebració dels espais lliures.

El riu Besòs és un lloc emblemàtic per a la infraestructura verda, ja que uneix l'ecosistema marí amb l'ecosistema forestal i vertebra 5 municipis amb molta població.
Els reptes de la infraestructura verda són: saber definir o redefinir el contacte entre el sòl urbà i el no urbanitzable, i articular, vertebrar i generar uns eixos que defineixin les directrius de l'espai verd.