"El riu Besòs s'ha convertit en un eix vertebrador"

La infraestructura verda és el conjunt d'espais lliures, tant de sòl urbà com no urbanitzable, que formen l'espai públic metropolità. L'àmbit metropolità és molt dens i compacte, i la infraestructura verda permet vertebrar-hi els espais lliures.

El riu Besòs és un lloc emblemàtic per a la infraestructura verda, ja que uneix l'ecosistema marí amb l'ecosistema forestal i vertebra cinc municipis amb molta població.
Els reptes de la infraestructura verda són: saber definir o redefinir el contacte entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, i articular, vertebrar i generar eixos que defineixin les directrius de l'espai verd.