"El transport públic ha de tenir un paper principal en el model metropolità de mobilitat"

Després de 50 anys d'una forta inversió en una xarxa viària de grans infraestructures que ha impulsat el creixement del país, hem arribat a un punt d'ineficiència del sistema viari. Cal prendre consciència que el creixement del conjunt de la xarxa viària no resol la demanada exponencial del vehicle privat, que la mobilitat basada en el vehicle privat augmenta greument els nivells de contaminació atmosfèrica i que la xarxa d'infraestructures fragmenta el territori truncant les connexions ambientals i els vincles socials.

A l'àrea metropolitana hi ha diferents teixits urbans amb característiques i necessitats diverses, als quals cal donar solucions específiques per millorar l'accessibilitat al transport públic i disminuir la demanda del vehicle privat.

Per garantir un model metropolità de mobilitat sostenible, el transport públic ha de tenir un paper principal. Cal assegurar l'accessibilitat al transport públic en el conjunt del territori, adequar espais exclusius per a una nova xarxa de bus, millorar la freqüència de pas i revisar les tarifes.

El repte principal del PDU en relació amb la mobilitat és revertir el model: passar d'un model en què el transport privat era el principal element de planificació a un model en què l'espai per als vianants és prioritari, el transport públic disposa d'una xarxa eficient que abasteix tot el territori i el vehicle privat redueix l'ocupació i utilització de l'espai públic.