"Es tracta de fer un planejament més adaptable i flexible"

Les activitats productives en els espais oberts metropolitans han anat disminuint al llarg del temps, principalment a causa de la transformació del sòl i de la pèrdua de rellevància del sector primari en l'estructura econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, un dels sòls que més s'han transformat ha estat el dedicat a l'agricultura. Com possibilitar tenir uns espais oberts productius i alhora fer-los compatibles amb la demanda d'oci, lleure i, en definitiva, d'ús, tot garantint-ne la preservació? Els espais oberts productius són el suport estructural que ha de donar cabuda a les demandes indicades o als usos sovint contraposats o amb interessos no sempre concordants.

Territorialment són indrets vitals per a la preservació de la biodiversitat i de la qualitat ambiental del territori. Alhora ens proveeixen de recursos i tenen com a missió proporcionar-nos espais de gaudir en un entorn extremadament urbanitzat i molt artificial, els quals ens permetran mantenir uns certs lligams amb la natura.