"Fer més ciutat en la ciutat"

Més ciutat en la ciutat significa que cap espai verd s'ha de veure ocupat per noves construccions, tant industrials com residencials. Normalment les zones residencials sempre han estat enfrontades amb les zones verdes pel fet de gestionar-se des de departaments diferents. Pensar en una gestió conjunta en la qual aquests dos camps es complementin en lloc d'enfrontar-se és el primer pas per aconseguir interconnectar la xarxa d'espais oberts d'una ciutat.

L'estratègia que se'ns planteja passa primer per millorar les zones residencials. Primer la qualitat, i després la densitat, acompanyada d'un sistema de transport públic potent. Una filosofia de planejament que té com a objectiu la protecció de la natura, on els eixos verds creuen les zones residencials, així que des d'aquestes es pot accedir a la xarxa verda. En definitiva una reflexió que planteja la idea de millorar l'espai públic, més enllà dels parcs i el verd, tenint en compte també els carrers i carreteres, entenent que això és el que fa que incrementi el grau d'habitabilitat d'una ciutat.