"Hauríem de reivindicar el paper de la indústria manufacturera"

L'ideal seria que la gent pogués gaudir, treballar i viure en un mateix municipi, però actualment hi ha massa mobilitat forçada.

S'ha de reivindicar la indústria manufacturera: cal fabricar, no només emmagatzemar o intercanviar productes.

Els requisits per regular els espais territorials poden ser diversos, ja que depèn del tipus d'indústria. Per exemple, hi ha espais grans als polígons industrials per a activitats centrades en la logística i el transport, però també altres activitats poden estar integrades dins de la ciutat.

El repte del PDU seria articular l'equilibri dels usos per tal que tot quedés més proper i així evitar l'excés de mobilitat, per bé que és difícil d'aconseguir.