"La diversitat de centres equilibra i cohesiona la ciutat"

Marisol García, catedràtica de Sociologia de la Universitat de Barcelona

Una àrea de centralitat és un espai que permet la interacció econòmica i social, i on es potden dur a terme activitats diverses. És important que una àrea de centralitat tingui una densitat i una intensitat significativa.

Si hi hagués un sol centre a la metròpolis, aquest quedaria jerarquitzat. En canvi, si n'hi ha molts, es pot generar més equilibri per cultivar l'heterogeneïtat social, la densitat i, en conseqüència, evitar espais marginals.

La valoració dels centres implica tenir una important connectivitat entre un centre i un altre. Per això, cal un bon transport públic que faciliti la participació tant dels visitants esporàdics com dels habituals. Un bon centre ha d'estar ben connectat per tal que sigui fàcil anar d'un lloc a l'altre i així facilitar la cohesió social.

Els reptes del PDU serien crear un bon pla urbanístic per facilitar la connexió d'equipaments i crear una bona coordinació.