"La globalització econòmica ha fet que la innovació sigui una necessitat"

La incorporació del transport públic massiu i com aquest conviu amb el transport privat ha produït que les accions habituals de la població, com poden ser treballar, habitar o gaudir del temps lliure s'hagin distanciat dins del territori. El sistema que tenim actualment és obsolet i insostenible, ja sigui pel temps que es perd en cada desplaçament o per la manca d'accés al vehicle privat de certs col·lectius. En aquest sentit, hem de tendir cap a una ciutat compacta, amable i intensa en usos.

El sistema econòmic de l'àrea metropolitana és molt divers, però en destaca el sector productiu i el logístic. La globalització econòmica i l'alta competència a escala mundial obliga les empreses a ser innovadores per poder ser competitives.

La indústria ha anat canviant al llarg del temps, de manera que avui en dia la majoria dels processos que es duien a terme en una sola empresa s'han fragmentat en diverses empreses.

Les tasques del PDU serien protegir el sòl industrial perquè les indústries es puguin establir, generar una nova normativa que reguli els polígons industrials, fomentar la renovació dels polígons industrials obsolets i, finalment, intensificar els polígons més propers als teixits urbans i al transport públic.