"La infraestructura verda és un sistema i no només un conjunt de peces"

Fa un temps es definia els espais que envolten la ciutat com a espais encara no urbanitzats. Actualment, els entenem com un conjunt d'espais hortícoles, agrícoles, naturals i protegits que formen part de la ciutat perquè proveeixen els serveis ecosistèmics necessaris per a la nostra vida.

El més important de la infraestructura verda és que forma un sistema que s'ha de connectar ecològicament, socialment i que s'ha de fer accessible per al ciutadà i per a altres espècies. Per aquest motiu, un dels reptes bàsics del PDU és preservar aquests espais naturals, evitar que l'espai urbà els ocupi i, sobretot, establir millores per a una accessibilitat eficient a peu, en bicicleta, i recuperar espais per a la producció agrícola, la pastura o l'explotació de boscos.