"La matriu ecològica metropolitana base essencial del PDU"

Les INFRAESTRUCTURES VERDES de la metròpoli poden ser públiques o privades, es poden desenvolupar en sol urbà o en sòl no urbanitzable i es poden composar a partir d'espais de forma i procedència molt diversa, des dels carrers fins als parcs, des dels horts fins als boscos, des dels rierols fins al mar i des dels balcons fins als grans equipaments....

La MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA és el producte de la superposició intencionada de les MATRIUS AMBIENTALS que es promouen des de l'ECOLOGIA, dels SISTEMES DE PARCS que es defineixen des del PAISATGISME i de les estructures d'ESPAIS CÍVICS que es construeixen des del URBANISME tradicional. Es tracta d'un sistema que ha de tenir simultàniament valors AMBIENTALS i SOCIALS, i que ens ha d'ajudar a resoldre la correcta relació entre els teixits urbans i els espais oberts. Una estratègia que s'ha de desenvolupar a totes les ESCALES, des de la METROPOLITANA a la de cada CIUTAT, des de la de cada BARRI a la de cada INDIVIDU.

Un SISTEMA D'ESPAIS OBERTS amb totes les CONNECTIVITATS possibles, que tingui continuïtat ECOLÒGICA, URBANA i METROPOLITANA, i que compatibilitzi la PRODUCCIÓ amb la seva UTILITZACIÓ PÚBLICA. Uns PAISATGES PRODUCTIUS i EQUIPATS, on s'ha de fomentar la BIODIVERSITAT, la producció d'ENERGIA, el cultiu de MENJAR proper i la possibilitat de conviure amb usos diferenciats que reforcin el seu caràcter SOCIAL. Un sistema que haurà de resoldre els seus LÍMITS durs i difícils a partir de PROJECTES que promoguin les INFILTRACIONS i que resolguin les repetides interrupcions de les CONTINUITATS desitjades.