"La visió integral que proposa l'ecologia, s'ha de traslladar al món de l'urbanisme"

La batalla de sostenibilitat tindrà lloc a les ciutats en el disseny de nous desenvolupaments urbans i, sobretot, en la regeneració i el reciclatge de les actuals. L'urbanisme que es practica avui no s'acomoda als nous reptes d'aquest començament de segle. Per fer-hi front és necessari crear una base conceptual i uns instruments diferents, començant per tenir en compte que la ciutat és un ecosistema.