"Les àrees metropolitanes europees"

L'objectiu d'aquet paper és caracteritzar l'àrea metropolitana de Barcelona en el context de les àrees metropolitanes europees. En primer lloc, es recordaran les diferents forces que impulsen l'aglomeració i com poden influir en el funcionament i els models espaials de ciutat: de les economies internes a les economies externes de localització, d'urbanització i de xarxes, del model de ciutat monocèntrica al model de xarxa de ciutats. El fet a destacar és que les àrees metropolitanes, des del punt de vista econòmic, són les àrees on tenen lloc les economies externes metropolitanes, les quals són canviants en la seva naturalesa i extensió.

A continuació, es descriuen els principals patrons espacials de les grans metròpolis a Europa i es presenten algunes magnituds de les AM europees identificades en el Urban Audit. Seguidament, es presenta el procés de formació i consolidació de l'AM de Barcelona per veure el seu creixement i l'organització policèntrica de la RMB. També presentarem algunes característiques de la RMB en relació a la seva estructura productiva i la seva capacitat competitiva.

Finalment, presentarem els eixos de desenvolupament europeus futurs previstos i la posició de l'àrea metropolitana de Barcelona en les megaregions europees.