"Les xarxes de transport públic i la seva intermodalitat és essencial per la ciutat policèntrica."

En conglomerats com actualment és l'àrea metropolitana, la lectura és difícil en quant a ciutat per això en la redacció del Pla director urbanístic es planteja la ciutat policèntrica com a proposta d'articulació.

Necessitem una estructura en xarxa identificable que ens permeti un funcionament pel territori correcte i una lectura fàcil i interessant de l'àrea.

La importància de connectar-se amb les xarxes de transport públic i la seva intermodalitat és essencial per proposar una ciutat policèntrica. S'identifiquen i es col·loquen punts en el territori distants, que cal que estiguin connectats i accessibles amb transport públic de manera ràpida d'un punt a un altre, per evitar la congestió de les xarxes amb el vehicle privat.