"Metabolisme urbà, teixits residencials i activitats econòmiques fonamenten el PDU"

El Pla director urbanístic es fonamenta amb els treballs previs organitzats en els 8 àmbits de les taules temàtiques. Actualment tot aquest coneixement i treball s'estructura en relació a 3 temes.

El primer amb un caràcter més econòmic, on es parla dels polígons industrials i les centralitats i els espais d'innovació. 

Un segon tema en relació als teixits residencials que incorpora les urbanitzacions disperses, els polígons d'habitatge dels anys 60 i la resta de teixits residencials d'alineació.

I finalment tot allò en relació amb el metabolisme urbà, que inclou les infraestructures de transport i mobilitat, els espais lliures en sòl no urbanitzable i tot allò relacionat específicament amb el metabolisme urbà i els fluxos que es produeixen en la ciutat.