"No ens podem permetre el luxe de perdre més sòl agrícola"

Marc Montlleó, director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional 

Una ciutat funciona com un ecosistema o una cèl·lula que intercanvia matèria, energia i informació. El principal repte és com millorar la qualitat de vida en un entorn extremadament consolidat, ja que la majoria del sòl està desenvolupat i construït. S'han de millorar coses que es van fer durant els anys cinquanta, seixanta i setanta i revertir aquests processos. No ens podem permetre el luxe de perdre més sòl agrícola, s'han de reforçar els fluxos ecològics, cal dotar de més robustesa els espais verds i començar a treballar de manera diferent sobre el teixit urbà.

El canvi climàtic portarà un increment de temperatura, canvis o prolongacions de les estacions, més freqüència d'onades de calor i canvis en els règims de precipitacions. Tot això afectarà sobretot els àmbits urbans més densos. Els aspectes socioambientals són fonamentals per entendre l'impacte dels efectes ambientals sobre les persones. És bàsic lligar l'estat social dels teixits urbans i dels barris amb tots els aspectes ambientals (acústica, qualitat de l'aire, accessibilitat al verd) amb la salut i la cohesió social.

El repte del PDU sobre el metabolisme urbà és la mobilitat, és a dir, la relació entre població i món laboral i com es produeixen els fluxos. La flexibilitat laboral juntament amb el fet tecnològic (vehicles amb menys emissions) repercutirà sobre la mobilitat.