"Què pot fer l'urbanisme per ajustar millor les condicions de residència"

Cal destacar la importància que té l'habitatge dins del marc del PDU, entès com l'eix troncal de residència. Es fa necessari considerar de manera evolutiva les projeccions sobre la població futura i com es distribueix en el territori i, per tant, les necessitats d'habitatge que es deriven de la realitat demogràfica en cadascun dels àmbits territorials. Es tracta d'adaptar, des del punt de vista de l'urbanisme, les condicions futures d'allotjament de la població per tal que hi hagi menys problemes de segregació, d'insuficiència d'oferta i d'allotjaments inadequats.