"Un model de mobilitat més integrat, flexible i coherent en l'àmbit metropolità"

A mode d'introducció es presentarà una anàlisi dels principals indicadors de les dinàmiques metropolitanes associades a la mobilitat per tal d'identificar quins són els patrons i les tendències de la mobilitat metropolitana .

Tanmateix  s'analitzaran les xarxes d'infraestructures de transport , viàries i ferroviàries ,  pel que fa a la seva topologia, cobertura, eficiència i nivell d'integració.

A partir de la radiografia de la situació actual es plantejarà una reflexió sobre el model de mobilitat de l'AMB i es formularan les estratègies i directrius per a la configuració d'un sistema de desplaçaments metropolità que faci més compatible la cohesió social amb la millora de la competitivitat i l'eficiència.

A mode de reflexió s'analitzaran  alguns exemples de connectivitat , accessibilitat, innovació i intermodalitat de les xarxes de transport i també de reformulació del disseny viàri.

Finalment es detallaran els principals requeriments i les propostes que des de les polítiques de mobilitat es formulen al futur Pla Director Urbanístic  pel que fa a la planificació, disseny i gestió de les infraestructures.

Tot amb l'objectiu d'assolir un model  més integrat , flexible, coherent i harmònic en l'àmbit metropolità.