Repensar la ciutat construïda

Metròpolis de ciutats

Metròpolis de ciutats

Les ciutats són l'escenari i el motor de grans processos de transformació de les societats i alhora són el referent clau per garantir la seva continuïtat en el temps, és a dir, l'evolució dins de les regles pròpies de la sostenibilitat. Preexistències, transformacions i continuïtats s'entrellacen i configuren una realitat metropolitana molt complexa, diversa i dinàmica que ha de ser capaç de regenerar-se i reinventar-se com a garantia per a la seva pervivència en el temps.

La metròpolis de Barcelona és una ciutat mediterrània única forjada al llarg dels segles. És una ciutat molt viscuda, amb una gran diversitat de teixits urbans altament consolidats i altres de més dispersos que configuren una metròpolis amb el 48% del sòl urbanitzat amb necessitats de renovació urbana per millorar l'habitabilitat i un 52% de sòl ocupat per espais oberts de gran valor ambiental i social que representen una gran oportunitat per construir una metròpolis més sostenible i saludable.
Entendre la creixent complexitat de la ciutat contemporània és un repte que ens obliga a reconsiderar periòdicament tant els conceptes analitzats com els instruments per abordar els fenòmens territorials que es van revelant en el procés de reflexió.

L'àrea metropolitana de Barcelona no n'és una excepció. Els processos urbans de les darreres dècades n'han transformat radicalment el territori i fan necessari tornar a analitzar amb exhaustivitat els municipis que la conformen, des d'una òptica interdisciplinària i amb eines actuals, per poder planificar-ne el futur amb el màxim encert a través del Pla director urbanístic metropolità (PDU).