Estructura urbana i social

La configuració d’una estructura urbana i social ha de permetre una ciutat a escala humana, de proximitat i més cohesionada.

El PDUM planteja una ciutat basada en una xarxa d’avingudes metropolitanes i carrers que prioritza a les persones, cohesiona els barris i facilita la mobilitat a peu, en bicicleta i transport públic. Aquesta estructura de ciutat serà l’esquelet de les futures transformacions i vol solucionar els problemes de segregació dels teixits urbans i la fragmentació dels ecosistemes.

L’estructura urbana i social està formada per un sistema de vies estructurants: avingudes metropolitanes, carrers, connectors i camins que connecten el verd urbà amb un sistema de parcs i eixos verds, les centralitats i els equipaments. Aquesta estructura afavoreix la proximitat entre els usos, la mobilitat sostenible i la continuïtat urbana entre municipis.