Xarxes de mobilitat

L’evolució de les xarxes segregades de mobilitat han de permetre una mobilitat més sostenible.

Amb l’objectiu de descarbonitzar la mobilitat, el PDUM ha de tenir una visió ambiciosa sobre les grans infraestructures, tant pel que fa la xarxa viària com la xarxa ferroviària i moure el màxim de persones amb mitjans sostenibles. Aquesta xarxa d’infraestructures ha d’estar en consonància amb les transformacions urbanes proposades pel PDUM. 

El model d’estructura urbana i social va lligat a un replantejament de la xarxa viària segregada metropolitana, fet que reconfigura certs nodes estratègics per tal de prioritzar la continuïtat de les avingudes metropolitanes, i afavorir al màxim l’intercanvi modal. La ciutat metropolitana ha d’apostar pels modes ferroviaris, pel seu gran potencial de moure persones de manera còmode i sostenible i també, pel transport de persones i mercaderies. Dins la regió metropolitana, el PDUM recull la planificació actual i proposa noves infraestructures i serveis pel ferrocarril.