Relat

L'exposició s'estructura en tres blocs. En la primera part, els continguts volen fer comprendre la realitat actual de la metròpolis així com el procés de redacció del PDU, en el moment actual de l'Avanç del Pla. A continuació s'exposen un seguit d'illes temàtiques sobre els diferents reptes que es plantegen i que posen de manifest unes necessitats i problemàtiques bàsiques per formular les estratègies i les propostes. En la part final es presenten algunes actuacions estratègiques a diferents escales que exemplifiquen el nou enfocament de l'urbanisme metropolità.

 • CONTEXT TERRITORIAL
  Com és i com serà la metròpolis del futur? A quins reptes urbans cal fer front? Després de més de 40 anys de planejament del Pla General Metropolità, cal redefinir-lo perquè s'adeqüi a les necessitats urbanes, ambientals, socials i econòmiques, com també a les noves demandes tecnològiques.
  • Metròpolis de ciutats
   L'àrea metropolitana de Barcelona és una realitat econòmica i social molt dinàmica i cada cop més complexa. Aquest territori, entès com una metròpolis de ciutats, en realitat el formen 36 identitats municipals molt diferenciades entre si, però que comparteixen serveis (transport, platges, abastament d'aigua) i espais comuns i alhora, en conjunt reforcen els valors ambientals, econòmics i eficiència en l'ús dels recursos. 
   Metròpolis de ciutats
  • La Metròpolis dins la regió
   La metròpolis no és una realitat aïllada, sinó que ha superat els seus àmbits urbans establint relacions funcionals quotidianes de mobilitat residencial i de localització de les àrees d'activitat econòmica, amb la Regió de Barcelona.  El planejament metropolità del PDU té en consideració les relacions territorials per a donar resposta a les necessitats del territori. 
   Metròpolis dins la regió
 • REDACCIÓ DEL PDU
  L'AMB lidera el procés de redacció del PDU metropolità, d'acord amb la competència d'urbanisme que li atorga la Llei 31/2010, entre altres competències d'aprovació i redacció de planejament urbanístic. El Pla director urbanístic metropolità (PDU) serà l'instrument que finalment recollirà el conjunt de directrius i normes que determinaran com s'ha de desenvolupar la metròpolis en els pròxims anys. 
  PDU
 • ÀREES TEMÀTIQUES
  Cada àrea temàtica s'organitza amb una introducció, una cartografia interactiva, un recurs gràfic conceptual i un epíleg que recull els materials divulgatius: audiovisuals d'opinions dels experts, les publicacions dels Quaderns PDU, el glossari i la documentació tècnica que forma part del procés de redacció del PDU.
  • Metabolisme urbà
   Saps com funciona el metabolisme urbà de la metròpolis? Aprofundeix en el coneixement de com funcionen les xarxes d'aigua, residus i energia que discorren pel territori. Coneix les principals estratègies, com la preservació de la matriu biofísica, la millora de l'eficiència del sistema i la millora de la planificació de les xarxes.

   D'un model insostenible que depèn dels recursos fòssils a un sistema circular basat en les energies renovables.

   Mu
  • Infraestructura verda
   Viatja per la infraestructura verda i coneix quins espais del territori són capaços de garantir la connectivitat ecològica. A través de l'ús de les ulleres GoPro, l'usuari pot veure 15 imatges de 360º que exemplifiquen la diversitat de la infraestructura verda metropolitana que vertebra el territori.

   Del caràcter passiu dels espais oberts a la infraestructura verda interconnectada.

   Iv
  • Mobilitat sostenible
   La xarxa de vies metropolitanes prioritzarà la mobilitat sostenible i connectarà els barris en el futur. Fes un recorregut pels quatre tipus de vies: corredors, avingudes, connectors i camins que promouen la mobilitat sostenible i la millora de l'espai públic.

   D'una ciutat pensada per a l'automòbil a una metròpolis on tothom pugui moure's amb mitjans sostenibles.
   Ms
  • Constel·lació de centres
   Participa en el dibuix de la metròpolis com si fos una constel·lació, on cada node simbolitzaria una àrea de centralitat enllaçada amb les altres a través de vies verdes, transport públic, espais oberts... Les àrees de centralitat articulen la metròpolis.

   D'un conjunt de nuclis municipals a una constel·lació de centres de caràcter divers.
   Cc
  • Àrees especialitzades d'activitat econòmica
    Àrees especialitzades d'activitat econòmica
   Saps com són els dos tipus d'àrees d'activitat econòmica que existeixen a l'espai metropolità? Mira a través de dues lupes de colors i descobriràs les diferències que et mostren els dibuixos en dos tons. Cada model necessita actuacions específiques per satisfer les seves necessitats competitives, incrementar la productivitat, el valor afegit i la qualitat de les activitats productives i els serveis, però, al mateix temps, que s'integrin ambientalment i socialment en el territori.

   De polígons industrials a àrees d'activitat econòmica.

   Ae
  • Teixits residencials
   Teixits residencials
   En quin tipus de teixit vius? Quins són els principals reptes de la regeneració urbana? Descobreix com és i com serà el teu entorn residencial a través d'una cartografia que distingeix les diverses realitats on vivim. El blau representa el continu urbà, el taronja la seqüència de ciutats i el verd els assentaments dispersos. A més, el visitant pot endur-se una postal del teixit on viu.

   Del tractament homogeni dels teixits residencials al reconeixement dels seus valors distintius.

   Tr
 • DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES
  Mur de directrius
  Us convidem a explorar les estratègies i les directrius en aquest mur interactiu que us permetrà entendre les diferents àrees temàtiques per separat i les relacions que s'estableixen entre si. Les imatges i referències us ajudaran a desgranar els continguts tècnics de les directrius.
  Mur
 • PROJECTE METROPOLITÀ
  A través d'una galeria visual de tres pantalles en paral·lel es mostren els projectes metropolitans realitzats en els darrers anys a diferents escales: local, supramunicipal i metropolitana. En conjunt, tots els projectes metropolitans, tant els petits com els grans, construeixen l'àrea metropolitana de Barcelona com un espai de referència i en constant millora que influeix en la qualitat de vida, el benestar i el futur de les persones.
  Projectes
 • AVANÇ DEL PDU
  L'Avanç del PDU explica els principis generals, els objectius i una diagnosi exhaustiva que permet identificar i enfocar les propostes del Pla. Un document base per a definir l'avaluació ambiental i els Plans d'Ordenació Urbanístics Municipals futurs en què s'involucren tots els municipis metropolitans.
  Avanç