'A new plan that stands on the shoulders of our current urban planning culture'

Gener 2015

El PGM va significar un canvi radical a la manera de fer l'urbanisme a l'Àrea Metropolitana i ha estat un marc apropiat pel desplegament de tantes accions de millora urbanística a nivell municipal i metropolità, sobretot en relació a les infraestructures i a les reserves de sòl per equipaments i espais verds.

Al llarg de 37 anys, el PGM ha tingut més d'un miler de modificacions que han estat necessàries per tirar endavant una gran quantitat d'iniciatives: canvis per re-escalar infraestructures i disminuir el seu impacte; per resoldre desajustos respecte les necessitats en les àrees econòmiques....

Cal observar-les i valorar les modificacions que hi ha hagut, per discutir i aprendre de les mancances. Què no ha funcionat? Quins són els aspectes que ha calgut modificar en més ocasions? S'han canviat quan han aparegut noves idees? O noves demandes funcionals i econòmiques? En parlarem en els propers mesos.

Caldrà tenir també present, doncs, que estem immersos en una transformació de les demandes econòmiques, socials i urbanístiques, que ens obliguen a pensar en la necessitat que aquest Pla parteixi de les condicions de la nostra cultura urbanística actual i, per tant, que introdueixi característiques diferents i innovadores.

Aquestes reflexions es duran a terme a través de diferents formats: el primer que inaugurem són les sessions de treball, els whorkshops, on es debatran tots aquests aspectes des de diferents punts de vista, per avançar cap a la proposta del nou avanç de planejament. Després el procés de participació haurà de permetre enriquir la posada en funcionament de nous conceptes urbanístics i confrontar-los amb la realitat més propera. Aquí la web serà un element molt valuós d'informació i discussió complementària.