Pla especial de Collserola

PEPNat Collserola

Aprovació provisional del PEPNat i la modificació del PGM

El 30 d'abril del 2019 el Consell Metropolità ha aprovat provisionalment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i la modificació del PGM (Pla general metropolità) associat, amb l'objectiu de garantir la màxima protecció i conservació d'aquest espai natural, de vital importància per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest nou planejament urbanístic acompleix l'article 8 del Decret de declaració del Parc Natural. El document serà tramès a la Generalitat perquè en faci l'aprovació definitiva.

El nou pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d'una gestió dinàmica i adaptativa. Els espais lliures s'incrementen en una superfície de més de 700 ha i es projecta una nova estratègia per a l'ús públic. D'aquesta manera, es reforça el caràcter de protecció dels espais verds i dels usos del territori per tal d'aconseguir una àrea metropolitana saludable, sostenible i resilient. 

Per a més informació, visiteu el següent enllaç.