Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 de la ciutat de Barcelona. En aquest marc, es va presentar el contingut del PDU metropolità, posant especial èmfasi en qüestions com els cicles de matèria i energia i la infraestructura verda, que incideixen en la millora del metabolisme urbà.

Tipus: Debats amb col·legis professionals i centres de recerca
Data: 04-12-19 
Lloc:
Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (av. Diagonal, 240, 08018 Barcelona) 
Municipi: Barcelona
 • Programa
  17.15 h Acollida

  17.30 h Presentació de la sessió a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  17.40 h Presentació dels continguts de l'Avanç del PDU metropolità a càrrec de Josep Maria Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  17.50 h Exposició dels objectius i propòsits del PDU metropolità relacionats amb la infraestructura verda i els cicles de matèria i energia, Annalisa Giocoli i Jac Cirera, a càrrec dels tècnics del servei de redacció del PDU metropolità.

  18.20 h Taller en grups

  19.20 h Sessió plenària

  20.00 h Tancament a càrrec de Frederic Ximeno, gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Relat
  El passat 4 de desembre es va celebrar una sessió de participació adreçada al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i a les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible, en el marc dels debats ciutadans de l'Avanç del PDU metropolità. La jornada va començar amb la benvinguda a càrrec de Patricia Rovira, coordinadora de la Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible, i la presentació de la sessió a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  Jose M. Carreras, director d'aquesta Àrea, va explicar els continguts de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità, especialment els 10 grans objectius, els elements estructurants i els propòsits del Pla.

  A continuació, Annalisa Giocoli i Jac Cirera, tècnics del Servei de Redacció del PDU metropolità, van explicar les temàtiques d'infraestructura verda i de cicle de matèria i energia, i van aprofundir en els propòsits d'aquests àmbits.

  Hi van participar 18 persones, en representació de diferents organitzacions del Consell i de la xarxa: Barcelona Regional, Blue Sostenible SL (ubeeqo), Cellnex Telecom, Eco-union, Eixverd, Germina Urban Green Design SL, Grup d'Interès per la Sostenibilitat Urbana (GIxSU), Huertos in the Sky, Orange Espagne SAU, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Raons Públiques SCCL.

  El debat posterior va tenir com a objectiu identificar els principals reptes metropolitans per a un desenvolupament sostenible i què pot fer el PDU per afrontar-los.

  Els reptes prioritaris que els assistents van assenyalar i les propostes que hauria d'assumir el PDU són els següents: 
  • Com encarem la situació d'emergència climàtica.
  El nou PDU metropolità ha de tenir en compte quin tipus de biodiversitat ha de promoure, en el context de crisi climàtica ambiental.
  • Com s'assegura la preservació de la biodiversitat/dels espais naturals en el conjunt de l'àrea metropolitana.
  S'haurien de promoure mesures i estratègies que permetin consolidar els espais naturals: qualificar com a sòl no edificable les zones que són espais naturals funcionals i que encara són considerats edificables, recuperar zones afectades per plans urbanístics, desafectar zones verdes degradades i assegurar connectors ecològics.
  • Com es compatibilitzen els diferents usos dels espais naturals.
  En els espais naturals hauria de ser prioritària la biodiversitat davant dels usos d'oci o altres activitats antròpiques. En el cas de l'agricultura, s'hauria d'assegurar un model de producció compatible amb la biodiversitat per davant del model més productiu.
  • Com ha de ser la governança d'un pla a escala d'àrea metropolitana.
  S'hauria d'aconseguir la cessió de competències municipals a l'AMB per garantir la mirada metropolitana en les polítiques tradicionalment municipals.
  • Com es tracta la seguretat alimentària en el PDU.
  El nou PDU metropolità hauria de permetre i regular l'existència de circuits de producció i comercialització de productes agrícoles produïts a l'àrea urbana de Barcelona.
  • Com es tracten els objectius de desenvolupament sostenible en el PDU.

  Les propostes que sorgeixin del nou PDU han d'estar en línia amb els ODS.

  Finalment, Frederic Ximeno va excusar la seva presència al tancament i en representació seva Patricia Rovira, coordinadora de la Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible, va concloure l'acte. 

 • Materials relacionats