"La infraestructura verda podria guiar la manera d'ordenar els assentaments i els usos urbans"

Dins l'àmbit metropolità, la infraestructura verda està formada pels espais agroforestals de la Serralada Litoral (Collserola, Marina, Garraf, les muntanyes del Baix Llobregat), els espais fluvials del Llobregat i del Besòs, les zones agrícoles, l'espai costaner, i tot el conjunt d'espais verds urbans i de vora que permeten que els valors naturals s'infiltrin dins dels assentaments urbans.

La infraestructura verda es pot convertir, des d'un punt de vista urbanístic, en l'eina que pot guiar la manera d'ordenar els assentaments i els usos urbans.

Els tres grans reptes que ha d'afrontar el PDU són:
  • Preservar tots aquells espais relacionats amb el cicle integral de l'aigua com a recurs propi del territori, les rieres, els espais d'infiltració, les escorrenties, els espais de recàrrega de l'aqüífer i els principals canals de reg.
  • La valorització i potenciació de l'espai agrari metropolità pel seu valor productiu i pel seu valor ecològic, on els sistemes agraris poden continuar sent una de les maneres més eficients de preservar i gestionar activament el territori.
  • I, finalment, apropar als ciutadans els valors naturals, paisatgístics i de lleure que donen els grans espais oberts, tot entrelligant assentaments urbans i espais oberts.