"La sostenibilitat és el concepte que ens diu una nova manera d'interactuar entre nosaltres i l'entorn"

El paper dels espais oberts en el context del PDU és essencial perquè ens proveeixen els serveis ecosistèmics i noves oportunitats per ubicar noves activitats, compatibles amb els valors que aquests espais tenen. La relació entre els espais oberts i els espais urbans rau en el concepte de sostenibilitat, és el que ens diu una nova manera d'interactuar entre nosaltres i l'entorn. Els llocs d'interacció i de contacte entre lo urbà i no urbà són llocs que han de ser definits explícitament, perquè sinó els definim trobem la pertorbació humana sobre aquests espais, i per lo tant, és on es generen molts problemes ambientals i podem vincular millor l'accés d'uns cap als altres.