"Les propostes sobre els espais lliures han de superar la previsió fragmentada del PGM"

La funció de l'espai lliure o de la zona verda és molt més complexa i àmplia que l'estricta consideració de parc forestal o parc urbà o, de les zones de sòl no urbanitzable que de facto ja es troben integrades en el sistema d'espais lliures metropolitans. Cal considerar que els espais lliures que conformen entre ells una matriu ecològica i que en conjunt presten més serveis que els inicialment previstos o identificats en el PGM. A l'empara dels serveis descrits per la literatura aplicable en situacions similars, els espais lliures de la metròpoli tenen el potencial de prestar més serveis que els reconeguts fins avui: serveis com retenció d'avingudes, de renovació de l'aire o, fins i tot, d'absorció de CO2. 

En el disseny del sistema d'espais lliures de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, hauran de tenir-se en compte tant els elements propis dels sistemes tradicionals dels espais públics com els serveis als ecosistemes que aquests puguin aportar.