Publicació de la documentació de l'Avanç

PUBLICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE L'AVANÇ

Es publica la documentació de l'Avanç del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat en sessió del 26 de març de 2019, consultable a la renovada web del PDU metropolità.

Després de l'aprovació de l'Avanç del Pla director urbanístic per part del Consell Metropolità en la sessió celebrada el 26 de març de 2019 es posen a disposició pública els documents de l'Avanç, el contingut dels quals és consultable a la web del PDU metropolità, renovada per a aquest propòsit.

S'inicia així el període d'informació pública per a la presentació de suggeriments que s'estendrà fins el 13 de desembre de 2019, i que ha de contribuir a la redacció del Pla director urbanístic. Una vegada aprovat inicialment, s'obrirà un segon període d'informació pública que precedirà els tràmits d'aprovació provisional i definitiva.

L'Avanç ha fixat un context i ha dut a terme una diagnosi del territori metropolità. D'aquest treball, se'n desprenen uns reptes que cal abordar en funció dels objectius generals del Pla i la seva capacitat d'actuació.

Els propòsits de l'Avanç s'estructuren en quatre apartats: els elements estructurants, el mosaic agroforestal, els teixits urbans i les estratègies d'actuació.

L'Estructura metropolitana dibuixa la forma principal de la metròpolis. Està formada pels àmbits, nodes i enllaços que articulen i vertebren tot el que passa dins de la mateixa metròpolis i amb el seu context de regió metropolitana, i fins i tot més enllà.

El Mosaic agroforestal està format pel conjunt d'espais forestals i conreus, que combinen dues característiques de gran interès ambiental i social: són formacions amb un alt nivell de qualitat en termes de biodiversitat i garanteixen la funcionalitat i la regulació dels cicles naturals.

Els Assentaments urbans presenten diferents realitats. Es proposa regular-los en funció de les seves característiques amb l'objectiu de millorar-ne el confort i l'eficiència, tant per als que hi viuen com els que hi van a treballar.

De la necessitat de valorar d'una manera específica determinats punts singulars o d'oportunitat, neixen les Estratègies d'actuació amb l'objectiu reforçar el plantejament del PDU en aquests àmbits concrets.

Aquests quatre apartats ordenen els propòsits del document de l'Avanç del Pla director urbanístic, que ha estat elaborat a partir de la participació activa dels trenta-sis municipis metropolitans i de més de quatre-cents experts.