Rafael Argelich Gironès

Arquitecte Cap del Servei d'Ordenació del Territori. Aj. de Badalona
Rafael Argelich Gironès
Arquitecte. ETSAB-UPC (1990 Barcelona). 
Màster en arquitectura ETSAB-UPC (2015 Barcelona).

Des de l'any 1990 fins al juny de l'any 1997, va treballar com a professional lliberal a l'equip redactor del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
http://bit.ly/2oSsO0K

Des del juliol de l'any 1997 fins a l'actualitat treballa a l'administració local a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona. 

Arquitecte del Departament de Planejament urbanístic des del juliol de 1997 al setembre de 2006.
Treballs més representatius efectuats en aquest període:

Pla especial del sector de costa A-3 de la Façana Marítima. 
http://bit.ly/2Hh0Ke2

Pla de millora urbana en el sector de la Unió Vidriera, delimitat pels carrers d'Iris i de Pomar de Baix, el Torrent de Vallmajor i les vies del ferrocarril.