"Cal tenir un territori ben vertebrat, amb bons serveis i bon transport amb un costos assequibles"

En la realitat metropolitana, l'oferta de feina, serveis i habitatges esta ben distribuïda en les diferents ciutats.

L'activitat busca poder competir en el marc global i per això cal una revisió constant dels processos de producció per adaptar-los i millorar-los. Per altra banda, encara convivim amb els models anteriors perquè som dependents dels sistemes de producció vigents.

La indústria s'està integrant dins del procés l'eficiència, sostenibilitat i la personalització. Tenim nous conceptes com la indústria 4.0, l'economia circular, la personalització a través de l'autoproducció, etc. En aquest nou paradigma,cal buscar els entorns, les edificacions i les relacions que han de nodrir les industries.

Els requisits territorials són la vertebració amb bons subministres i serveis i amb uns costos assequibles. A més, cal considerar que en els moments que vivim cal fer-ho de manera ràpida perquè els requeriments ho exigeixen.

El PDU ha d'incorporar les directrius per aconseguir la vertebració del territori i dotar a les Administracions dels  instruments i eines perquè puguin funcionar amb celeritat i adaptabilitat tot canviant la manera de regular els paràmetres que regulen l'urbanisme.