"El transport públic ha de tenir un rol principal en el model metropolità de mobilitat"

Després de 50 anys d'una gran inversió en una xarxa viària de grans infraestructures que ha impulsat el creixement del país hem arribat a un punt d'ineficiència del sistema viari. Cal prendre consciència que un creixement del conjunt de la xarxa viaria no resol la demanada exponencial del vehicle privat, la mobilitat basada en el vehicle privat augmenta greument el nivell de contaminació atmosfèrica i que la xarxa d'infraestructures fragmenta el territori truncant les connexions ambientals i els vincles socials.

En l'àrea metropolitana hi ha diferents teixits urbans amb característiques i necessitats diverses als quals cal donar solucions específiques per millorar l'accessibilitat al transport públic i disminuir la demanda del vehicle privat.

Per garantir un model de mobilitat sostenible metropolità el transport públic ha de tenir un rol principal. Cal garantir l'accessibilitat al transport públic en el conjunt del territori, adequar espais exclusius per una nova xarxa de bus, millorar la freqüència i revisar les tarifes.

El repte principal del PDU en relació a la mobilitat és revertir el model, passar d'un model on el transport privat era el principal element de planificació a un model on l'espai pels vianants és prioritari, el transport públic és una xarxa eficient i que abasteix tot el territori i el vehicle privat redueix l'ocupació i utilització de l'espai públic.