"Els espais oberts són els espais d'oportunitat i modernització de la metròpolis."

Estructures cíviques i verdes

Estructures cíviques i verdes

Els espais oberts no són la resta, el romanent o el sobrant d'una ciutat construïda, sinó l'espai d'oportunitat i modernització de les metròpolis. El PDU té en els espais oberts d'escala intermèdia la possibilitat d'establir les noves estructures d'enllaç, nous àmbit de treball, que combinin i donin sentit al que en el planejament anterior estava descompost com a vies, verd i equipaments.

Les necessitats de les metròpolis són canviants i és en l'ús variable dels grans espais buits on es poden trobar solucions a les qüestions de futur. Aquests espais de convivència han de fer possible en el futur plantejar nous enllaços d'infraestructures a diferents escales, replantejar de manera seriosa les alternatives energètiques, afavorir els usos actius i productius vinculats a les formes de l'oci contemporani -compatible amb noves formes d'explotació agrícola, ramadera o forestal. Els espais oberts d'escala intermèdia han de permetre inserir una nova estructura de compromís d'espais lliures que estableixin noves connexions i enllaços en el contínuum metropolita.