"Entendre la planificació urbanística no com un model tancat sinó com un model flexible i adaptable"

Una de les claus dels mecanismes de planejament es proveir-los de règims de planificació flexibles per tal de fer-los compatibles amb l'ADN de la metròpolis i la regió per afavorir la seva adaptabilitat a les noves realitats. 

Qualsevol pla nou que es plantegi ha de ser descriptible, simple i completament flexible en front els possibles canvis que encara no sabem.   
El pla de Londres consta de 3 elements essencials: preservar el "Green belt" com a límit de creixement i espai de renaturalització, proporcionar mixtura d'usos en noves àrees de centralitat com espais d'oportunitat i desenvolupament i incrementar la densitat permetent més edificabilitat en aquelles àrees on hi ha un alt nivell de transport públic promovent l'habitatge assequible. 
La llibertat d'adaptar-se no vol dir desentendre's d'una visó  de ciutat sinó permetre la  flexibilitat que la faci possible.