"Preservar la identitat i singularitat d'aquests espais i alhora reforçar-ne l'estructura en xarxa"

La infraestructura verda és una xarxa d'espais verds amb funcionalitats diferents: de lleure, de productivitat agrària, naturals... Una xarxa que articula i cohesiona el territori.

Un dels llocs emblemàtics de l'àrea metropolitana és el Parc Agrari del Baix Llobregat, perquè és de titularitat privada i s'hi concentra una activitat econòmica, és a dir, produeix uns serveis i alhora és rendible per a l'àmbit metropolità.

El PDU ha de preservar la identitat i la funcionalitat de cada un d'aquests espais que conformen la xarxa d'espais oberts, a la vegada que ha de reforçar aquesta idea de xarxa interconnectada d'espais de gran valor ambiental.