ESTRUCTURA SOCIOMORFOLÒGICA RESIDENCIAL

Cartografia que diagnostica i classifica els teixits urbans residencials des d'un punt de vista doble: el de la morfologia urbana i el de les característiques socials de la població resident.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.V.01 Estructura sociomorfològica residencial", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de diagnosi es basa en la realitat existent del territori sense tenir en compte el planejament vigent. 
Llegenda
Font:
AMB – DSU i IERMB (2016) Forma urbana i cohesió social. Criteris per una major equitat urbana en els teixits residencials.