ACCESSIBILITAT I XARXES DE TRANSPORT PÚBLIC

Identificació de les diferents xarxes de transport públic i de l'índex d'accessibilitat integral que proporcionen.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.IV.01 Accessibilitat en transport públic", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de diagnosi es basa en la realitat existent del territori sense tenir en compte el planejament vigent. 
Llegenda
Font:
AMB - DSU (2018) L'accessibilitat al transport públic. Metodologia de càlcul de l'accessibilitat al transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona.