Infraestructura verda

Aquesta cartografia de diagnosi mostra els elements de la infraestructura verda identificats en el procés de redacció de l'Avanç.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.II.01 Infraestructura verda", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de diagnosi es basa en la realitat existent del territori sense tenir en compte el planejament vigent. 
Llegenda
Font:
SRPD DSU-AMB a partir de:
- CREAF. Mapa de cobertes del sòl de l'àrea metropolitana de Barcelona 2015. 2017.
- CREAF. Espais intersticials i de marge de l'àrea metropolitana de Barcelona. 2015.
- ICGC. Mapa dels usos del sòl de l'àrea metropolitana de Barcelona 2015. 2017.
- Barcelona Regional. Parcs urbans a l'àrea metropolitana de Barcelona. 2017.
- Dades de NVDI Sentinel (2017) i de l'AMB - Direcció de Serveis d'Espai Públic.