Nus B-30 Hospital General

És possible imaginar un corredor del Vallès que no depengui exclusivament del vehicle privat? Les oportunitats més evidents es troben en els traçats ferroviaris existents i la possibilitat de millorar-ne els intercanviadors, així com en la integració de les diferents peces urbanes. La possibilitat de transformar la B-30 en una via per a un sistema de bus ràpid (BRT) pot ajudar a canviar el model de mobilitat del Vallès.

En l'àmbit 4 s'hi situa el corredor del Vallès, la B-30 des de l'encreuament de l'AP-7 amb el riu Ripoll, al terme municipal de Barberà del Vallès, fins al punt on la B-30 es torna a integrar a l'AP-7, a l'altura del camí de la Salut. Principalment, el nus que s'ha de resoldre és l'enllaç de la B-30 amb l'Hospital General de Catalunya, una centralitat metropolitana potencial que es troba a prop d'un connector ambiental i dues línies ferroviàries. La configuració de la B-30 i l'AP-7 com a vies segregades impedeix que aquesta infraestructura compleixi la funció de corredor longitudinal estructurador del territori. Al seu torn, les àrees residencials i d'activitat econòmica es localitzen seguint la lògica del vehicle privat, però no segueixen una composició urbanística convencional i gairebé totes donen l'esquena a aquesta via. 

Franja de contacte

Equip: BALBINA MATEO SEGURA, JAUME MARLÈS MAGRE, PROIECTUM CIVITAS ENGINYERIA CIVIL SL

Franja de contacte


El nou parc de l'Argilera és l'espai connector que relaciona Rubí i Sant Cugat del Vallès. L'ordenació urbana es planteja fragmentada, seguint la lògica dels teixits urbans existents, i inclou diferents usos i densitats. Els nous teixits urbans i les estacions intermodals s'articulen a través del parc de l'Argilera, una nova centralitat metropolitana formada a partir de dues centralitats locals connectades, que relaciona els espais intermodals, els nous usos, els teixits urbans i també la infraestructura verda metropolitana. La centralitat de l'Argilera connecta dues estacions ferroviàries amb una anella pública, que també dona accés al parc i als nous edificis proposats, de manera que constitueix una veritable centralitat ecològica i biodiversa.

L'estació de l'Hospital General s'ubica sobre una plataforma pública per sobre de les vies del tren i crea una gran plaça al davant de l'hospital, que reforça la centralitat i dona accés a diferents modalitats de transport públic.

Es valora que la proposta assumeix la fragmentació dels teixits urbans i reconeix els corredors verds característics del Vallès, per prioritzar-los com a connectors ecològics i socials i fer més permeables les infraestructures viàries.

Frontissa productiva

Equip: Mediaurban + Leku Studio + VAIC Mobility + CASAMOR/GABAS/RIBAS + Ecsa Enginyeria

Frontissa productiva


La gran plaça de l'estació intemodal reconnecta Sant Cugat del Vallès i Rubí.
La proposta planteja trencar la linealitat de l'autopista i proposa tres passos principals per sota la via i un de secundari, que connecten l'entorn a través d'espais públics que articulen  els espais naturals. Aquests connectors tenen un tractament de rizoma, com si es tractés d'una arrel: modifiquen la topografia en punts estratègics per recuperar la connectivitat social i ecològica progressivament. 

L'actuació té com a node principal la gran plaça metropolitana que es genera a l'entorn de l'Hospital General. El nou espai públic es concep com un gran parc equipat que concentra usos, i un gran intercanviador amb dues línies de ferrocarril, el bus de trànsit ràpid (BRT) de la B-30 i la xarxa metropolitana de carril bici.

El jurat destaca la localització del node intercanviador, que crea un espai central que afavoreix les connexions entre els municipis i l'intercanvi modal.

Dues continuïtats

Equip: ESPAI LUR SCCLP + MINUARTIA Estudis Ambientals SL + INGENIEROS ASOCIADOS SA

Dues continuïtats


Dues estratègies: la continuïtat ecològica i la urbana. A escala territorial, l'estratègia es focalitza en la vertebració de la infraestructura verda, i en concret en la recuperació de la connectivitat ecològica del corredor Collserola-Obac. Pel que fa a la continuïtat urbana, la proposta reforça la connexió entre municipis amb tres avingudes metropolitanes: la carretera de Barcelona al pas per Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, la carretera de Rubí i l'eix de la BP-1413, i la nova avinguda de Can Fontanals, a continuació del carrer Josep Trueta, que s'acompanyen amb quatre sectors de desenvolupament urbà que integren usos productius i sostenibles, compatibles amb l'ús residencial.

La situació estratègica de l'estació intermodal semisoterrada en forma de pont permet crear una gran plaça al nivell de l'avinguda metropolitana, que reforça la centralitat de l'Hospital General. Aquesta nova centralitat és una oportunitat per densificar els usos amb activitats terciàries i residencials, de manera que s'augmenta tant la connectivitat com la demanda del transport públic. 

El jurat considera molt positiva l'estructura territorial perquè prioritza la connectivitat ecològica metropolitana, sobretot per la proposta de la via interpolar i l'emplaçament proposat de l'estació intermodal. 

Nodes d'intersecció

Equip: Col·lectiu CCRS + José María Gómez Molina + Víctor Adorno Bárcena + Miquel Martí Casanovas

Nodes d'intersecció


Els nodes d'intersecció són àrees de centralitat que apropen la urbanitat a les avingudes metropolitanes. L'estratègia territorial es focalitza en la creació de cinc eixos d'urbanitat transversal que garanteixen la continuïtat urbana. La B-30 es planteja com una via combinada que reforça els accessos a les àrees de centralitat en els punts estratègics: tres nodes d'intersecció. Als espais entre nodes es proposa una intervenció en els fronts urbans i als marges de la B-30 per integrar-la amb els teixits urbans.

En el node de l'Hospital General es proposa crear un espai intermodal i intensificar-hi els usos per crear una nova centra¬litat, així com alli¬berar els espais que conformen el futur corredor ecològic del torrent dels Alous.

El jurat valora positivament l'estratègia territorial d'aquesta proposta, ja que identifica els punts prioritaris, garanteix la connectivitat ecològica del torrent dels Alous i localitza amb coherència l'intercanviador metropolità.