Nus C-32 / A-2 delta del Llobregat

Com definir una avinguda metropolitana que travessi curosament el Parc Agrari del Baix Llobregat? Esborrar, transformar o reciclar? Es proposa transformar la carretera que va de Sant Boi de Llobregat al Prat de Llobregat (B-201 i C-31C) en una avinguda que prioritzi el transport públic. Aquesta nova continuïtat urbana estratègica permetrà relligar la Gran Via amb la C-245.

L'àmbit 6 es localitza a l'entorn del delta del Llobregat i inclou les vies B-201/C-31C, C-32, C-245 i avingudes de la Marina i del Segle XXI, que connecten el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. El nus on es focalitza la proposta és l'enllaç entre l'autopista C-32, l'autovia A-2, la C-31C al Prat de Llobregat i la plaça d'Europa (rotonda C-245) a Sant Boi de Llobregat. L'antiga carretera comarcal C-245 es va construir com una via ràpida per connectar els nuclis urbans. A conseqüència del creixement urbà, als anys noranta es va construir l'autopista C-32, gairebé paral·lela a l'antiga carretera, que absorbia la mobilitat de vehicles i mercaderies d'accés a Barcelona pel sud. Per altra banda, la carretera de Sant Boi al Prat es va construir com a connexió entre la C-245 i la C-246 (actual C-31), paral·lela al canal de la dreta del Llobregat. Aquesta via s'ha anat segregant progressivament, fins a la caòtica configuració actual, farcida d'enllaços entre la C-32, l'A-2, la C-31 i la C-245. 

Delta Polis

Equip: ROBERT DE PAAUW (DEPAAUWARCHITECTURE), ALVARO CLÚA, BERENGUER GANGOLELLS, PAULA BRUNA PEREZ

Delta Polis


Un passeig metropolità connecta els municipis de Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat. Es reforça la identitat del paisatge del Delta amb l'objectiu d'optimitzar les infraestructures viàries i regenerar els valors ecològics d'aquest espai natural. 

Els nous desenvolupaments urbans es plantegen com a barris amb diversitat d'usos i espais oberts connectats ecològicament, que fan d'espai de transició entre el Parc Agrari del Baix Llobregat i la ciutat. La Gran Via i l'actual connexió amb la C-31 es tracten com a vies cíviques per a vianants i bicicletes, i es desvia el pes del trànsit rodat per altres vies segregades. La plaça Europa de Sant Boi de Llobregat es converteix en un espai de centralitat, intercanviador de transport públic i catalitzador d'activitats, que articula el teixit urbà consolidat amb el nou districte.

El jurat valora aquesta proposta perquè ofereix un escenari hipotètic de futur en el qual el vehicle privat no és el protagonista. 

Balua Activa

Equip: Batlleiroig

Balua Activa


Una avinguda metropolitana al Baix Llobregat que, com a baula d'una cadena, recupera la relació amb el Parc Agrari del Baix Llobregat. Gràcies a l'esquema amb forma de baula, la nova xarxa viària plantejada reconverteix la C-31 en avinguda i desdobla la C-32 a banda i banda, reutilitzant bona part de les infraestructures viàries existents.  Un seguit de baules a diferents escales entrellaçades n'articulen les peces: la porta de Sant Boi de Llobregat, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Centre Direccional del Prat de Llobregat.

La baula central connecta les dues bandes del Parc Agrari a través d'un gran ecoducte per sota les infraestructures, i un camí metropolità reforça i dona estructura a la xarxa de camins agrícoles. Al canal de la Dreta es proposa un parc lineal que configura un nou eix cívic articulador del nou teixit residencial, que s'estén fins a la Gran Via.

D'aquesta proposta es destaca el reaprofitament de les infraestructures existents i la mínima intervenció, que vetlla per la sostenibilitat ambiental i econòmica i alhora proporciona grans beneficis. 

Un Delta per a tots

Equip: Agence Ter + Trazado + Cercle + Ana Coello

Un Delta per a tots


Potenciar la resiliència del Delta i reconnectar els municipis. Amb aquests objectius es concep la plana agrícola com el centre del projecte i es proposa millorar-ne la connectivitat ecològica i social. S'eleva la infraestructura viària en diversos punts i es crea un passeig paral·lel al canal de la Dreta. Aquest passeig és d'ús exclusiu per a la mobilitat a peu i en bicicleta i posa de relleu el valor ecològic i productiu del Parc Agrari tot reforçant-hi l'estructura de les parcel·les agrícoles i la xarxa de camins.

També es millora l'accessibilitat per a vianants i bicicletes transformant la C-31c en una avinguda metropolitana, que enllaça amb la futura estació intermodal del Prat de Llobregat. La vora urbana de Sant Boi de Llobregat es configura com un balcó al paisatge del Delta i la nova ordenació proposada al Prat de Llobregat es presenta com un teixit urbà estretament relacionat amb el Parc Agrari que fa d'element de transició entre la mobilitat metropolitana i la mobilitat local.

Es valora l'aposta per crear un passeig que uneixi el Prat de Llobregat amb Sant Boi de Llobregat i reforci la identitat del canal de la Dreta. 

Carrer Gran del Baix Llobregat

Equip: Mediaurban + Leku Studio + VAIC Mobility + CASAMOR/GABAS/RIBAS + Ecsa Enginyeria

Carrer Gran del Baix Llobregat


Oxigenar el Parc Agrari amb "bombolles programàtiques". La idea principal de la proposta és posar en valor el Parc Agrari del Baix Llobregat com a espai productiu i social, i també els elements singulars del paisatge. L'eix Gran Via, C-31c i C-245 es potencia com a connector longitudinal i transversal del territori i, complementàriament, es proposa densificar alguns teixits urbans en solars buits, amb usos mixtos i ecobarris sostenibles de zero emissions, que generin una nova façana entre el parc i la ciutat.

Es modifiquen el nus de Sant Boi de Llobregat, el nus d'accés al aeroport i el nus del Prat per convertir-los en noves centralitats i es reconverteix l'eix Gran Via, C-31C i C-245 en el carrer Gran del Baix Llobregat, que incorpora intercanviadors i nous usos al llarg del recorregut.

Les "bombolles programàtiques" pretenen obrir l'espai als ciutadans garantint la coexistència de tots els usos i la preservació de l'entorn natural. Generen nous accessos a la xarxa de camins i separen zones més especialitzades d'ús agrícola i productiu d'altres de caràcter més públic. Les vies existents es mantenen pràcticament intactes, però s'introdueixen ajustos que permeten millorar la connectivitat ecològica. 

Nus sis

Equip: ESPINÀS I TARRASÓ SCP + Daniel DENT + Quim MULÀ + Pablo NAVARRO + Blanca PEÑÍN + Bet QUINTANA

Nus sis


L'antiga carretera del Prat, una avinguda integrada al Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquesta proposta repensa les vies segregades entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat per alliberar l'espai necessari per garantir la continuïtat visual, física i ecològica del territori. Es proposa transformar la C-32 en dos viaductes d'1,5 km i una separació de 26 metres per absorbir la mobilitat segregada i potenciar l'eix de connexió entre el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, a través d'una avinguda metropolitana amb una secció de bulevard o rambla.

L'avinguda metropolitana millora l'accessibilitat i la mobilitat per a diferents modes de transport, i facilita la incorporació d'activitats. Es tracta, doncs, d'un passeig naturalitzat que relaciona equipaments, espais lúdics i zones d'estada i potencia les relacions transversals i les connexions a la xarxa de camins del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Es valora positivament el tractament de l'espai públic i la integració de l'avinguda metropolitana amb l'entorn.