"Espais d'oportunitat en el territori metropolità"

L'inventari de les principals preocupacions urbanístiques municipals, realitzat el darrer any, permet una lectura d'alguns dels temes rellevants a efectes del planejament metropolità, a diferents escales de treball, i també una aproximació a un conjunt d'oportunitats urbanístiques en el territori, que inclouen reserves de sòl susceptibles de reconeixement o reconsideració com a àmbits d'extensió o desenvolupament, recintes o trames urbanes amb possibilitats de millora, transformació o canvi d'ús, espais singulars o estratègics a repensar, així com artefactes, vores urbanes, corredors i tot tipus d'àmbits pendents de redefinició.