Estructura ecològica

Assegura el funcionament ecològic de la matriu biofísica (suport fisicobiològic de la ciutat) i permet la seva adaptació als efectes del canvi climàtic, tot millorant la resiliència. El PDU vol preservar els elements que garanteixen el cicle natural de l'aigua i els espais naturals de la costa.

Estructura ecològica
Per assegurar el funcionament ecològic correcte d'aquesta matriu biofísica, el PDU assenyala com a prioritari l'objectiu de preservar els elements que garanteixen el cicle natural de l'aigua i els espais naturals de la costa.

Aquests elements (estructura blava) defineixen el sistema ecològic vertebrador relacionat amb l'aigua, format pels principals eixos hidrogràfics superficials, els canals d'aigua i la franja litoral, així com les zones de recàrrega dels aqüífers, els espais d'especial interès per a la regulació o la laminació de l'escorrentia superficial, els aiguamolls, les zones humides del litoral i dels rius i, finalment, les platges. Garanteixen el funcionament dels cicles naturals i productius del territori relacionats amb l'aigua, també permeten el control de riscos derivats dels efectes del canvi climàtic, com ara les avingudes dels cursos d'aigua i l'erosió de l'espai litoral.

El PDU determinarà i regularà l'àmbit de protecció dels espais relacionats amb el cicle natural de l'aigua als espais oberts del sòl no urbanitzable i fixarà directrius d'ús del subsòl als espais urbans.

MAPA INDICATIU

Propòsits que l'Avanç del PDU presenta respecte a l'estructura ecològica.
Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.01.1 Estructura blava", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.