Xarxes i infraestructures de mobilitat i serveis

El transport de persones, mercaderies, materials, residus, energia i aigua són vitals pel bon funcionament de les ciutats. Depenen de criteris i necessitats molt diversos i, per això, s'han de considerar en conjunt, des de la seva planificació fins a la construcció i posterior gestió.

Xarxes i infraestructures de mobilitat i serveis
Les infraestructures de mobilitat d'alta capacitat, que transporten grans fluxos de persones i mercaderies i que generalment tenen un caràcter segregat respecte dels teixits urbans, i les diferents xarxes de serveis, que es vinculen als cicles metropolitans de l'aigua, l'energia, els materials i els residus, són necessàries per garantir el bon funcionament de les ciutats.

Responen a lògiques molt diverses i, per tant, poden generar problemes i disfuncions en superposar-se amb altres elements de la ciutat. La integració d'aquestes xarxes ha de ser planejada minimitzant-ne l'impacte (com el que generen les vies de ferrocarril en creuar un barri, per exemple) i preveient els canvis que previsiblement veurem en un futur proper (canvi de model energètic, nous mitjans desplaçament, etc.).

XARXA DE SERVEIS

A la ciutat hi són presents tota una sèrie de xarxes vinculades als cicles metropolitans, que formen part del metabolisme urbà, de les quals en destaquen les d'aigua, energia, materials i residus. En totes elles, s'hauran de fixar les previsions de creixement i el dimensionament de noves infraestructures, en coordinació amb els organismes i entitats competents, i segons la disponibilitat del sòl i el model de creixement. En aquest sentit, caldrà posar especial atenció a l'hora de planificar-les i de fer les previsions i reserves de sòl, que hauran de respondre a les necessitats actuals i futures, per corregir o rectificar els impactes que generen i, de manera especial, la integració d'aquelles que poden ser envoltades de nous desenvolupaments urbans. A més, el PDU planteja un model de xarxes que permeti afrontar els processos de canvi global i transició energètica, afavorint un model més descentralitzat, més vinculat als canals de la matriu biofísica, i més resilient davant els impactes que pot generar el canvi climàtic.

Infraestructures de mobilitat d'alta capacitat

Tant la xarxa viària com la ferroviària i els grans nodes intermodals són elements clau en la planificació, que han d'ajudar a assolir el model de ciutat de futur projectat pel PDU. Fonamentalment, aquesta ajuda es basa en: reforçar el funcionament en xarxa de l'àrea metropolitana; promoure un sistema de vies que garanteixin les relacions entre les parts de la metròpolis; i maximitzar la mobilitat sostenible amb l'espai i els recursos existents.

MAPA INDICATIU

Propòsits que l'Avanç del PDU presenta respecte a les Xarxes i infraestructures de mobilitat i serveis.
Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol  "P.01.3 Infraestructura Mobilitat Alta Capacitat", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.