L'elaboració del PDU

El Pla director urbanístic és una figura de planejament urbanístic d'abast supramunicipal que, amb visió estratègica, estableix els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers 20 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts.

L'elaboració del PDU
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en compliment de l'assignació de competències urbanístiques que li atorga la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB), ha engegat el procés de redacció del Pla director urbanístic (PDU) que ha d'establir les principals determinacions de desenvolupament en matèria urbanística sobre un ampli territori format per 36 municipis.

El PDU definirà les principals estratègies que donaran pas a la substitució del Pla General Metropolità (PGM) vigent des del 1976. Aquest Pla, de 27 municipis, i els planejaments generals dels 9 municipis restants, han permès construir les ciutats que tenim avui en dia. Però, després de 40 anys i més d'un miler de modificacions, les necessitats actuals de la societat i el territori demanen enfocar d'una altra manera el planejament urbanístic en funció de la ciutat ja construïda, la diversitat dels espais oberts i els requeriments mediambientals.

La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model clarament participatiu en el desenvolupament dels plans urbanístics, el qual prioritza tant la informació sobre els treballs de documentació i anàlisi com la participació activa en les diferents fases del procés. Amb aquest objectiu, l'Avanç del PDU incorpora el Programa de participació ciutadana, que defineix les principals estratègies per garantir el dret de la ciutadania a estar informada, per compartir obertament el coneixement generat i, en definitiva, per afavorir la implicació dels diferents agents al llarg de tot el procés.
 • EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PDU
  Cronograma

  El procés de tramitació preveu dues fites clau en què els documents urbanístics han de ser exposats al públic: l'aprovació de l'Avanç del Pla, i la que es produirà posteriorment a l'aprovació inicial del document del PDU. La primera d'aquestes fases d'exposició pública es va encetar amb la publicació de l'Avanç del Pla el 26 març d'enguany, i s'estendrà fins el 31 de gener. Al llarg d'aquest període es duran a terme accions diferenciades i complementàries entre si, que oferiran un marc propici de participació per a cadascun dels agents amb diferents graus d'implicació, des de la comunicació transparent fins a la participació activa i la col·laboració interinstitucional.

  En general, l'estructura participativa del PDU s'articula a través dels òrgans de seguiment definits al Document de bases del PDU —que diferencia entre l'estrat polític, el tècnic i el ciutadà—, i es desenvolupa a través d'accions participatives que se sumaran a les que ja s'han anat duent a terme al llarg dels darrers anys. Tot plegat, fins a arribar a consolidar una nodrida xarxa d'experts que, fins ara, han constituït la base tècnica necessària per a la redacció del Pla, i que es té la voluntat que s'ampliï amb les noves propostes participatives que es plantegin. 
 • Òrgans de seguiment

  Coneix l'estructura participativa prevista per a l'elaboració del PDU.

 • Xarxa d'experts

  Consulta la xarxa de més de 400 experts que és la base tècnica fonamental per fer possible la redacció del Pla director urbanístic metropolità.

 • Recull d'accions participatives

  Consulta la informació relativa a les diferents accions participatives ja realitzades.