Com s’ha fet el PDUM?

El procés de tramitació del Pla s’organitza en diferents fases d’aprovació i involucra tots els agents que formen part en la seva redacció i procés de participació.

L'elaboració del PDU


 

 • GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

  En aquesta fase, l'AMB va organitzar sis workshops,  on es generaven espais de treball al voltant de temàtiques territorials diverses. Aquestes jornades s'estructuraven a través de ponències de professionals experts en la matèria i taules de debat posteriors.  

  Amb una síntesi sobre els principals resultats de cadascuna de les jornades, es van publicar els primers números de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que des de llavors dona suport a la difusió de continguts del Pla. Actualment la col·lecció ja té 17 números, l'últim del quals és una síntesi de l'Avanç del Pla. 

  Aquesta fase va culminar amb l'exposició "Metròpolis Barcelona", que va mostrar la realitat del territori metropolità des de tres perspectives: el passat, el present i el futur. 
   

  Workshop
 • AVANÇ DEL PDU

  AVANÇ DEL PDU 

  El 2016 es constitueix el Servei de Redacció del Pla Director, i s'inicien els treballs de redacció de l'Avanç del Pla en dues etapes.

  La primera etapa es va desenvolupar entre el 2016 i el 2017. En aquesta fase s'assenten les bases de la futura proposta de l'Avanç del PDUM i es plantegen dos grans objectius: elaborar les directrius urbanístiques principals amb experts provinents del món acadèmic, professional i institucional, a través de taules temàtiques de debat, i definir les eines de governança i l'estructura participativa per a la redacció del Pla, que van quedar recollides al Document de bases.

  Al llarg de la segona etapa, entre el 2017 i el 2018, s'elabora la diagnosi compartida del PDU metropolità i es concreta la proposta de l'Avanç del Pla. Periòdicament, els treballs tècnics de l'equip de redacció del Pla es compartien amb els diferents agents que constituïen els espais de participació definits al Document de bases elaborat a la fase anterior. D'aquesta manera, es va arribar a un elevat consens entre l'AMB i els òrgans de seguiment del Pla, que va ajudar a assolir l'aprovació del document.

  És també en aquesta fase on es redacta el procés de participació ciutadana, que és el full de ruta de la participació al llarg de tot el procés del PDU i que garanteix el dret de la ciutadania a estar-ne informada en tot moment.

   

  Comissió tècnica


  APROVACIÓ DE L'AVANÇ DEL PDU METROPOLITÀ

  El Consell Metropolità va aprovar la publicació de l'Avanç del Pla el 26 de març del 2019.

  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AVANÇ DEL PDU

  El 26 de març del 2019, el Consell Metropolità va aprovar l'Avanç del Pla, i amb la publicació oficial es va iniciar un període d'informació pública –desenvolupat durant 9 mesos i que va cloure el 31 de gener del 2020–, en què es permet accedir i examinar els documents i formular suggeriments per escrit i previ registre de la comunicació. 

  Ara bé, també era molt important que el contingut fos debatut àmpliament per tal d'incorporar visions dels ciutadans, i és per això que aquesta etapa va anar acompanyada d'un ampli procés de participació ciutadana, en el marc del qual s'han desenvolupat diferents accions que han propiciat una participació amb diferents graus d'implicació. 

  Per tal de recollir aportacions que sumessin altres visions al Pla, l'AMB –que liderava el procés– va definir les estratègies i els espais de participació en col·laboració estreta amb els ajuntaments metropolitans –com a responsables del document i coneixedors dels actors locals que podien ser clau per al procés– i les institucions públiques o privades amb capacitat de canalitzar el discurs d'un grup ampli d'actors amb interessos comuns, com ara els col·legis professionals o l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). A més, com que s'ha desplegat en diferents espais de treball, s'ha consolidat una nodrida xarxa d'experts que constitueixen la base tècnica i política necessària per a la redacció del Pla.

  En total, s'han rebut 2.677 aportacions, que l'equip tècnic del Pla ha analitzat conjuntament per avaluar-ne la relació amb les principals temàtiques de treball, els objectius de l'Avanç del Pla i els principals elements de proposta. Per saber quines metodologies i estratègies participatives s'han desenvolupat per recollir aportacions i quins resultats hem obtingut, aquí t'ho expliquem.

   

   Sessió del procés de participació

   

   

 • DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ INICIAL

  REDACCIÓ DEL DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ INICIAL

  Un cop finalitzada la fase de debat i participació, el Servei de Redacció del Pla Director ha elaborat el document que ha estat aprovat inicialment pel Consell Metropolità el 21 de març de 2023. Aquest és un document complert, on s'hi sumen a les propostes de tècnics , els coneixements, les sensibilitats i els punts de vista que la ciutadania i les institucions més properes al territori han aportat al llarg del període anterior.

  APROVACIÓ INICIAL

  En compliment de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PDU APROVAT INICIALMENT

  En compliment de la legislació urbanística vigent, un cop el PDU metropolità ha estat aprovat inicialment, s’obre un nou període d'informació pública per tal de recollir al·legacions al Pla, que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023.  Durant aquests mesos, la ciutadania té a la seva disposició aquesta web, on es pot consultar la totalitat del document aprovat i  l’Oficina d’Atenció al PDUM, on podrà formular consultes personalitzades sobre el contingut del pla. A més, també s’organitzaran actes i esdeveniments de difusió del contingut del pla. 

 • DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ PROVISIONAL

  REDACCIÓ DEL DOCUMENT PER A L'APROVACIÓ PROVISIONAL

  Durant aquest període es redactarà el document del PDU metropolità que incorporarà les modificacions corresponents, fruit de les al·legacions rebudes durant el període d'informació pública anterior.

  APROVACIÓ PROVISIONAL

  En compliment de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, l'aprovació provisional del Pla director urbanístic metropolità correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

   

 • APROVACIÓ DEFINITIVA

  Un cop aprovat definitivament el Pla, s'elaborarà el Text refós del document per a la seva publicació als butlletins oficials corresponents.