MÈTODE

La metodologia desenvolupada al llarg del procés de redacció del PDU metropolità està establerta i consensuada mitjançant un document de base, que defineix, entre altres, una estructura d'organització interna, amb uns òrgans de direcció col·legiats a nivell tècnic, polític i institucional. Fins a dia d'avui, s'ha caracteritzat per la generació de coneixement, amb la participació de tècnics de diverses administracions i d'experts de diverses disciplines. Actualment s'obre un procés per incorporar les aportacions institucionals i ciutadanes.

Jardins AMB
ANTECEDENTS

Durant les darreres dècades, el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha vist transformat pel creixement de pobles i ciutats, la construcció d'infraestructures, i les diverses formes d'explotació del medi natural. Aquests processos de transformació, produïts sobre un espai relativament reduït, s'han accelerat fins a posar en tensió la capacitat del territori d'assimilar-los. Actualment, les eines de planejament urbanístic, que han de garantir l'ordenació  i el bon funcionament dels elements territorials, mostren símptomes d'esgotament i de desgast, amb dificultats per respondre als nous reptes i necessitats de la metròpolis.

La creixent diversitat social, la baixa natalitat i l'envelliment de la població, el nivell més elevat d'informació i demandes socials, l'aparició de les noves tecnologies i les seves implicacions socials i econòmiques, el turisme, la globalització, les noves formes de viure i treballar, la manca d'habitatge assequible, les pautes de mobilitat, la competència per l'espai públic o els reptes ambientals que representen el canvi climàtic i la qualitat de l'entorn, plantegen noves demandes al planejament.

En aquest context, el consens polític que va permetre l'aprovació de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va representar una oportunitat per recuperar les competències urbanístiques que permeten dissenyar la metròpolis que desitgem per a les pròximes dècades, representades a dia d'avui amb l'aprovació es sessió del 26 de març de 2019 de l'Avanç del PDU metropolità per part del Consell metropolità.
EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PDU METROPOLITÀ


1a fase. Recull de coneixement i interpretació dels nous paradigmes urbanístics (2013-2015)
La primera fase s'enfoca des de la voluntat de generar i compartir coneixements a través de contactes amb els ajuntaments i la realització de workshops, exposicions i publicacions. El contingut d'aquesta fase es troba extensament documentat amb la publicació de la col·lecció Quaderns PDU_metropolità, i el catàleg de l'exposició "Metròpolis Barcelona".


2a fase. Avanç del PDU com a hipòtesi per a la discussió (2016-2018)
Aquesta segona fase es divideix en dues etapes. La primera, que s'estén entre els anys 2016 i 2017, assenta les bases de la proposta de l'Avanç del PDU, i planteja dos grans objectius: elaborar les directrius urbanístiques principals, conjuntament amb experts del mon acadèmic, professional i institucional, a través d'unes taules temàtiques de debat, i definir les eines de governança per a la redacció del Pla.

La segona etapa, que discorre entre el 2017 i el 2018, i que conclou amb l'aprovació de la publicació  del document d'Avanç el març de 2019, és on es construeix la diagnosi compartida del PDU i s'elabora la proposta de l'Avanç, compartint periòdicament els treballs de l'equip tècnic de redacció del Pla amb els diversos agents implicats en els diferents espais de participació.

El document anomenat, bases i estructura del procés de redacció del Pla director urbanístic, del qual s'informa al Consell Metropolità el juliol de 2017, concreta les eines de governança i redacció, tant en l'espai politicoinstitucional com en el tècnic.

Al primer espai, on es posen en consonància les decisions tècniques amb les voluntats polítiques, s'han desenvolupat la Comissió de govern del PDU i la Comissió informativa al Consell Metropolità. Al segon espai, on s'orienta i es valida el treball de l'equip de redacció del Pla, des de l'òptica tècnica i professional en les diferents matèries i camps d'actuació, s'han desenvolupat la Comissió de direcció tècnica, la Comissió tècnica dels Ajuntaments Metropolitans i la Comissió tècnica de treball amb la Generalitat de Catalunya.

A part de les comissions ja desplegades, les bases preveuen la possibilitat d'iniciar-ne algunes més, com la Comissió executiva amb la Generalitat de Catalunya o la Comissió de relacions amb altres Institucions, ambdues al nivell politicoinstitucional. També estan previstes altres comissions de caire tècnic, sectorial i transversal a desenvolupar.


3a fase. Redacció del PDU Metropolità
S'inicia amb l'aprovació de la publicació de l'Avanç del Pla per part del Consell Metropolità, tot iniciant el període de suggeriments en que ens trobem actualment i que finalitza el 13 de desembre de 2019. En aquesta fase es produirà la transformació de l'avanç per a concretar-se en la redacció del Pla, incorporant aportacions i suggeriments, tant de les institucions com de la ciutadania que participi, prosseguint amb el procés de tramitació fins a la seva aprovació definitiva.