PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ

Descobreix què és el Pla director urbanístic metropolità (PDU). Un cop aprovat l'avanç, s'inicia la fase d'informació pública, plantejada des de la reflexió tècnica, la comunicació i la participació ciutadana. El Pla es nodreix del contingut generat en un procés obert, multidisciplinari i transversal, que permet construir les bases de l'urbanisme per la metròpolis futura.

PDU METROPOLITÀ
L'AMB inicia el procés tècnic i administratiu de tramitació del PDU metropolità que ha de culminar amb la seva aprovació definitiva i publicació, després de les fases de l'aprovació inicial, la declaració ambiental estratègica i l'aprovació provisional.

Amb l'aprovació del seu avanç, pel Consell Metropolità en la sessió del dia 26.03.2019, s'obre un període d'informació pública i recollida d'aportacions i suggeriments, fins el 31 de gener de 2020, que ha de nodrir i millorar el Pla, iniciant el procés de redacció cap a l'aprovació inicial.
 • PER QUÈ ÉS CONVENIENT I OPORTÚ EL PDU METROPOLITÀ?
  És necessari davant l'esgotament del planejament vigent, el PGM, que després de més de 40 anys de servei, durant els quals ha tingut la flexibilitat d'assumir la introducció de centenars de modificacions i el desenvolupament de múltiples i diverses figures de planejament derivat, acaba cedint davant la incapacitat de fer front a nous reptes.

  És desitjable, per tal de garantir unes regles de joc clarament definides, i unes prioritats en el desenvolupament urbanístic i territorial, per fer compatibles les voluntats i demandes dels diversos agents que hi intervenen. Els efectes negatius de no disposar d'un planejament actualitzat i ambiciós estan comprovades i contrastades.

  Finalment, és possible elaborar-lo, malgrat sembli una obvietat, donada la confluència de tres arguments clau difícils d'assolir de manera conjunta. En primer lloc, donada la dilatada experiència i la pràctica de planejament acumulada per tècnics i administracions els darrers anys, i que s'ha fet arribar a escoles i universitats, donant com a resultat l'existència d'un capital humà amb un nivell de coneixement que permet abordar aquest repte. En segon lloc, l'existència d'un suport d'informació i de la tecnologia necessària per al seu tractament, com mai abans s'havia disposat. Finalment, una capacitat política, jurídica i administrativa, que emana de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2010, i que atorga les competències per a l'elaboració del pla.
 • Objectius generals

  Síntesi dels 10 objectius que el PDU defineix per tal d'assolir una àrea metropolitana saludable, democràtica, equitativa, socialment justa, sostenible i resilient.

 • Reptes i oportunitats

  Detecció i explicació de la diagnosi que fa el PDU per a un funcionament unitari de la metròpolis entesa com un ecosistema en el qual tot està interrelacionat.

 • Propòsits

  Descripció de les característiques i plantejaments principals de la proposta que fa l'avanç de PDU, estructurat seguint les quatre categories en què aquesta es desenvolupa.

 • Documentació de l'Avanç

  Espai de consulta i descàrrega de la documentació de l'Avanç del PDU metropolità.