VISIONS

La redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU) és una gran oportunitat per reflexionar sobre el futur de la metròpolis. L'experiència positiva del Pla General Metropolità aprovat el 1976 i vigent encara avui és l'origen d'aquest nou horitzó per construir una metròpolis ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionada, on viure amb qualitat de vida.

Reflexions